<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ANALYSIS_SET>
	<ANALYSIS
		alias="{{analysis.shortName.value}}"
		center_name="{{analysis.centerName.value|uppercase}}">
		<TITLE>{{analysis.title.value}}</TITLE>
		<DESCRIPTION>{{analysis.description.value}}</DESCRIPTION>
		<STUDY_REF
			refname="{{analysis.studyReferenceName.value}}"
			refcenter="{{analysis.studyReferenceCenterName.value|uppercase}}" />
		<SAMPLE_REF
			refname="{{analysis.sampleReferenceName.value}}"
			refcenter="{{analysis.sampleReferenceCenterName.value|uppercase}}" />
		<ANALYSIS_TYPE>
			<SEQUENCE_ASSEMBLY>
				<NAME>{{analysis.shortName.value}}</NAME>
				<PARTIAL>{{analysis.partial.value}}</PARTIAL>
				<COVERAGE>{{analysis.coverage.value}}</COVERAGE>
				<PROGRAM>{{analysis.program.value}}</PROGRAM>
				<PLATFORM>{{analysis.platform.value}}</PLATFORM>
			</SEQUENCE_ASSEMBLY>
		</ANALYSIS_TYPE>
		<FILES>
			<FILE
				filename="{{analysis.assemblyFileName.value}}"
				filetype="{{analysis.assemblyFileType.value}}"
				checksum_method="MD5"
				checksum="{{analysis.assemblyFileChecksum.value}}" />
		</FILES>
<ANALYSIS_ATTRIBUTES>
<ANALYSIS_ATTRIBUTE> <TAG>{{analysisAttribute.tag}}</TAG> <VALUE>{{analysisAttribute.value}}</VALUE> </ANALYSIS_ATTRIBUTE>
</ANALYSIS_ATTRIBUTES>
</ANALYSIS> </ANALYSIS_SET>